4.6 (71) Үйлчилгээний үнэлгээ
4.8 (6) QR код үнэлгээ
4.2 (17) Хэлтсийн үнэлгээ
НЭВТРЭХ
 Албан ёсны вэб хуудас үзэх
Шимтгэл, хураамж төлөх данс

 1. 220000055184 Төрийн банк
  Ажилгүйдэл
 2. 220000038204 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн НДХ
 3. 220000042140 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн НДХ
 4. 220000055176 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн НДХ
 5. 220000044212 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн НДХ
 6. 220000055192 Төрийн банк
  Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж төлөх даанс
 7. 5466161892 Хаан банк
  Дундговь аймгийн НДХ
 8. 5450099464 Хаан банк
  Дундговь НДХ
 9. 5450130359 Хаан банк
  Дундговь НДХ
 10. 5450134069 Хаан банк
  Дундговь НДХ
 11. 5450134070 Хаан банк
  Дундговь НДХ
 12. 5450136180 Хаан банк
  Дундговь НДХ
 1. 5451164323 Хаан банк
  ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх даанс
 2. 5451164334 Хаан банк
  Дундговь аймгийн ндх
 3. 5451191834 Хаан банк
  Дундговь аймгийн ндх
 4. 5451164312 Хаан банк
  тэтгэвэр
 5. 5451191823 Хаан банк
  тэтгэмж
 6. 5451164301 Хаан банк
  Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж төлөх даанс
 1. 5452068220 Хаан банк
  ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх даанс
 2. 5452068231 Хаан банк
  Дундговь аймгийн ндх
 3. 5452080463 Хаан банк
  Дундговь аймгийн ндх
 4. 5452068242 Хаан банк
  Дундговь аймгийн ндх
 5. 5452080452 Хаан банк
  Дундговь аймгийн ндх
 6. 5452068253 Хаан банк
  эрүүл мэндийн шимтгэл төлөх даанс
 1. 220300068943 Төрийн банк
  ажил олгогч болон сайнн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх даанс
 2. 220300068956 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 3. 220300088765 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 4. 220300068962 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 5. 220300088779 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 6. 220300068970 Төрийн банк
  эрүүл мэндийн шимтгэл төлөх даанс
 1. 220400082330 Төрийн банк
  ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шимтгэл төлөх даанс
 2. 220400082358 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 3. 220400101925 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 4. 220400082363 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 5. 220400101930 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 6. 220400082374 Төрийн банк
  эрүүл мэнд шимтгэл төлөх даанс
 1. 220500064665 Төрийн банк
  ажил ологогч болон сайн дурын шимтгэл төлөх даанс
 2. 220500064687 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 3. 220500064698 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 4. 220500064679 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 5. 220500064709 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 6. 220500064714 Төрийн банк
  эрүүл мэндийн шимтгэл төлөх даанс
 1. 220600069511 Төрийн банк
  ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шитгэл төлөх даанс
 2. 220600069650 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 3. 220600086315 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 4. 220600069669 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 5. 220600086328 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 6. 220600069675 Төрийн банк
  эрүүл мэндийн шимтгэл төлөх даанс
 1. 5457101672 Хаан банк
  ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шитгэл төлөх даанс
 2. 5457101683 Хаан банк
  Дундговь аймгийн ндх
 3. 5457124544 Хаан банк
  Дундговь аймгийн ндх
 4. 5457101694 Хаан банк
  Дундговь аймгийн ндх
 5. 5457101707 Хаан банк
  Дундговь аймгийн ндх
 6. 5457124555 Хаан банк
  Дундговь аймгийн ндх
 1. 220800100182 Төрийн банк
  ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шитгэл төлөх даанс
 2. 220800100196 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 1. 220900097694 Төрийн банк
  ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шитгэл төлөх даанс
 2. 220900126353 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 3. 220900097719 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 4. 220900126366 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 5. 220900097708 Төрийн банк
  эрүүл мэнд шимтгэл төлөх даанс
 1. 221000083864 Төрийн банк
  ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шитгэл төлөх даанс
 2. 221000083878 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 3. 221000109815 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 4. 221000083886 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 5. 221000109828 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 6. 221000083893 Төрийн банк
  эрүүл мэнд шимтгэл төлөх даанс
 1. 100081290003 Төрийн сан
  ЭМД
 2. 5461117156 Хаан банк
  ажил олгогч болон сайн дурын даатгуулагч шитгэл төлөх даанс
 3. 5461117167 Хаан банк
  Дундговь аймгийн ндх
 4. 5461142423 Хаан банк
  Дундговь аймгийн ндх
 5. 5461117178 Хаан банк
  Дундговь аймгийн ндх
 6. 5461142434 Хаан банк
  Дундговь аймгийн ндх
 1. 221300126589 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 2. 221300126590 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 3. 221300152469 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 4. 221300126609 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 5. 221300152475 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 6. 221300126614 Төрийн банк
  эрүүл мэнд шимтгэл төлөх даанс
 1. 221400060360 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 2. 221400060371 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх
 3. 221400076770 Төрийн банк
  Дундговь аймгийн ндх